Vi känner inte igen oss, vårt skogsbruk är hållbart.

Augusti 2021

Vi känner inte igen oss, vårt skogsbruk är hållbart.

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Vi känner inte igen oss i att vårt skogsbruk skulle utarma den biologiska mångfalden. Skogarna här omkring är som en mosaik. Det finns 5 - 20 ha stora ytor med olika ålder; kalhyggen, ungskogar och gallringsskogar i olika ålder och ytor med träd som börjar bli mogna för slutavverkning. Runt vatten, i höjdområden och kring myrar sparas skogen. 


Vi anser att vi bedriver ett kontinuitetsskogsbruk där den biologiska mångfalden finns kvar fastän vi kalavverkar gammal skog ca 1 gång under en fem till tjugoårsperiod. Även om skogen en gång planterats så utgörs skogen av olika trädslag med ett stort inslag av löv. Att ta hänsyn till miljön ingår och det myllrar av svamp och sällsynta djur och växter i våra skogar. Avverkning sköts mestadels av ett skogsbolag som köper skogen på rot. Mindre delar avverkar vi själva. Utan skogsinkomsterna skulle det vara omöjligt att bedriva jordbruk. Odlingssäsongen och arbete med att ha djur utomhus sträcker sig från april till oktober. Skogen ger sysselsättning vår, höst och vinter tillsammans med jordbruket. Skogen ger oss sommarbete för våra djur, inkomst, byggnadsvirke och uppvärmning av bostadshus.


Ett kontinuitetskogsbruk genom plockhuggning var ett alternativ för våra förfäder som använde häst. Dagens skogsmaskiner skadar lätt skogen och gör att träden angrips av röta och granbarkborrar.


Skogen ger åkerinäringen runt om jobb, vilket samtidigt gör att de kan serva jordbruket när behov av transporter uppkommer. Totalt sysselsätts över 100.000 människor direkt i skogsskötsel och industri i Sverige. Indirekt är det många fler. Skogen bidrar till en levande landsbygd och människorna på landsbygden bidrar till att skogen kan skyddas då folk i våra byar är engagerade i brandvärn. Skatteintäkterna från företag och anställda ger ett stort tillskott till hela vår välfärd.  


EU-kommissionens skogsstrategi innebär att 500.000 hektar ska undantas från avverkning. Vi befarar att vi kommer att drabbas ekonomiskt i större omfattning än skogsbolagen då dessa kan få ersättningsmarker. 


Sverige har en lång tradition av skogsförvaltning där det finns lagar och regler att följa och där de allra flesta privata skogsägare tar miljöhänsyn utan extra byråkrati. Sveriges skogsmarker behöver fortsätta att förvaltas i Sverige för våra barns framtid.

 

Eva Jonsson 15/8 – 2021


John-Arne Thyselius, Utomsjön, Börtnan

Erik Olsson, Klövsjö

Erik Samuelsson, Västeråsen, Åsarna

Taggar: SkogDebatt